*ಪಾದುವ ಕೊಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್* ಹಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಂಗಡ್ *ಪಾದುವ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್* ಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಾಟಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಚಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಖ್ಲಲೊ ನಾಟಕ್ *ಝುಜ್* ಆನಿ *ಅಸ್ತಿತ್ವ ರಿ.* ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಅಮರ್ ಚಾಫ್ರಾಚೊ ನಾಟಕ್ *ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ* ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾ. ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಹೊ ಪಂಗಡ್ ಎದೊಳ್ ಸಬಾರ್ *ರಾಜ್ಯ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್, ಬಹುಭಾಷಾ ನಾಟಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂತ್* ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಅತಾಂ *ಡಿಸೆಂಬರ್ 1* ತಾರಿಕೆರ್ *ಶಾರ್ಜಾ* ಹಾಂಗಸರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ.... ಸರ್ವ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್...

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.paduadegreecollege.org . Powered by eCreators

Contact Us

PADUA COLLEGE OF COMMERCE AND MANAGEMENT
Nanthur, Mangaluru-575004

PH: FAX: 2217711

Email: [email protected]
           [email protected]