ಮೋಕೆದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇ🙏
*ಪಾದುವಾ ರಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ* ದ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದೆರ್ ಕುಡ್ಲ ಅಭಿನಯೊದ

*ಇಂಚ ದಾಯೆ*

ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ
ಎಂಕ್ಲೆನ ತಂಡದ ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನೊಗು ಲೆಪ್ಪುಲೆ-
ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಯೆಯ್ಯಾಡಿ 8618644928
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್
9731147830
(ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ)

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.paduadegreecollege.org . Powered by eCreators

Contact Us

PADUA COLLEGE OF COMMERCE AND MANAGEMENT
Nanthur, Mangaluru-575004

PH: FAX: 2217711

Email: [email protected]
           [email protected]