ಪಾದುವ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ್ *ಪೆದ್ರು* ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವೆದಿ ಸೊಡುನ್, *ಆಪ್ತ್ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ* ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಘರಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಅಸಾ. ಜರ್ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ವಾಡ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಅಸಾ ತರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಅಂಗ್ಣಾಂತ್, ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್, ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್, ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆಪ್ತ್ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ಅನ್ಬವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ...

 

ಕ್ರಿಸ್ಟಿ: 9964141143
ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್: 9964440776

ನಾಟಕ್: *ಪೆದ್ರು*
ರಚನ್: *ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾಂವ್*
ವಿನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ನಟನ್: *ಕ್ರಿಸ್ಟಿ*
ಪ್ರಸ್ತುತಿ: *ಪಾದುವ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್*

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.paduadegreecollege.org . Powered by eCreators

  • 2.png8.png8.png8.png8.png
  • Visitors

Contact Us

PADUA COLLEGE OF COMMERCE AND MANAGEMENT
Nanthur, Mangaluru-575004

PH: FAX: 2217711

Email: [email protected]
           [email protected]