*ಲೋಗೋಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೂಪ್* ಆನಿ *ಪಾದುವ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್* ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾತ್  *ಸುವಾರ್ತೆ ಭೊಂವ್ಡಿ-4.* ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಭೊಂವ್ಡಿ, ಎದೊಳ್ 71 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಖುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್
 *ಪೆದ್ರು*
*ಝುಜ್*
*ಮಾಗ್ದಾಲಾಚಿ ಮರಿ*
*ನಾಗ್ಡಿಂ*
*ಸಳ್ಗಿ*
*ಪಯ್ಣ್*
ಅಶೆಂ 6 ನಾಟಕ್ ಆಯ್ತೆ ಅಸಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಜರ್ ಹೆ ನಾಟಕ್ ಆಯೋಜನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ:
9964141143
8050310755

ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್: *ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾಂವ್*

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.paduadegreecollege.org . Powered by eCreators

  • 2.png8.png9.png2.png9.png
  • Visitors

Contact Us

PADUA COLLEGE OF COMMERCE AND MANAGEMENT
Nanthur, Mangaluru-575004

PH: FAX: 2217711

Email: [email protected]
           [email protected]